Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze powstało w celu promocji i ochrony zdrowia, przyczyniania się do rozwoju psychoonkologii w Polsce oraz zapewnienia wielokierunkowej pomocy osobom chorym na nowotwory złośliwe i ich bliskim, w szczególności poprzez finansowe i organizacyjne wspieranie działalności Poradni Psychoonkologicznej w Kamiennej Górze.

Cele Stowarzyszenia obejmują współorganizowanie różnych form pomocy psychologicznej pacjentom z diagnozą onkologiczną i ich bliskim poprzez stwarzanie warunków i możliwości poprawy jakości ich życia w chorobie oraz rozwoju zainteresowań i wzrostu motywacji do aktywnego uczestnictwa w formach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych. Kolejnym celem jest promowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych poprzez inicjowanie, wspieranie, pomoc w różnorodnych przedsięwzięciach edukacyjnych, psychoedukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Stowarzyszenie we współpracy z Poradnią Psychoonkologiczną zajmuje się kształtowaniem świadomości społeczeństwa w odniesieniu do godnego umierania, promowaniem idei wolontariatu w onkologii i chorobach przewlekłych oraz prowadzi działalność charytatywną. Wokół swoich celów skupia osoby identyfikujące się z przesłaniem psychoonkologii, także ze środowisk naukowych i twórczych w kraju i za granicą.

Do zadań Stowarzyszenia należy przede wszystkim pomoc finansowa i organizacyjna Poradni Psychoonkologicznej w realizacji jej programu: wyjazdowych sesji terapeutyczno – rekreacyjnych dla Pacjentów i ich bliskich, prowadzenia kampanii społecznej „Umierać godnie”, organizowania szkoleń dla terapeutów, personelu medycznego i wolontariuszy oraz konferencji, sympozjów, warsztatów wyjazdowych, seminariów, spotkań dla środowisk medycznych i pozamedycznych w celach służących wymianie doświadczeń i dzieleniu się przykładami dobrych praktyk.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność publikatorską, wydawniczą, fotograficzną i filmową, organizuje na terenie powiatu kamiennogórskiego punkty informacyjno-konsultacyjne dla pacjentów z diagnozą onkologiczną i ich bliskich oraz inicjuje powstawanie bibliotek szpitalnych.