Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze - Kwiecień 2018

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze - Grudzień 2016

W 2010 odbyło się sześć zebrań Zarządu oraz dwa zebrania członków Stowarzyszenia. Podjęto dziewięć Uchwał w sprawach:

- utworzenia w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Gabinetu Psychoonkologicznego,

- złożenia wniosku do Fundacji im. Kronenberga dot. dofinansowania organizacji i przeprowadzenia sesji terapeutyczno – psychoedukacyjnej dla chorych onkologicznie,

- przeprowadzenia aukcji dobroczynnej w kamiennogórskim muzeum, której celem będzie zebranie funduszy na sesję terapeutyczno – psychoedukacyjną dla chorych onkologicznie,

- utworzenia biblioteki dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze,

- utworzenia strony internetowej Stowarzyszenia,

- sfinansowania sesji terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych

- sfinansowania sesji szkoleniowej dla wolontariuszy Poradni Psychoonkologicznej

- sfinansowania sesji szkoleniowo – terapeutycznej dla p. Inki Weksler – kierownika Poradni Psychoonkologicznej w Kamiennej Górze,

- sfinansowania konferencji psychoonkologicznej.

 

W 2010 roku Stowarzyszenie:

  1. Pozyskało środki finansowe i rzeczowe na realizację zadań statutowych,

  2. Sfinansowało następujące zadania Poradni Psychoonkologicznej

  • dwie sesje terapeutyczno – rekreacyjne dla dziesięciu osób z diagnozą onkologiczną; obie (sześciodniowa i trzydniowa) odbyły się w zaprzyjaźnionym Gospodarstwie Agroturystycznym w Świdniku i w znaczący sposób wpłynęły na poprawę samopoczucia uczestników i proces ich zdrowienia;

  • dwudniowe wyjazdowe szkolenie psychoonkologiczne dla dziewięciu wolontariuszy Poradni

3. Współorganizowało wraz z Poradnią aukcję dobroczynną, z której dochód przeznaczony został na wsparcie jej działalności programowej,

4. Utworzyło w szpitalu powiatowym gabinet psychoonkologiczny dla pacjentów i wolontariuszy.