STATUT

 

STOWARZYSZENIA

 

WSPIERANIA PSYCHOONKOLOGII "ŻYCIE"

 

W KAMIENNEJ GÓRZE

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie wspierania psychoonkologii „Życie” i zwane jest dalej stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest Kamienna Góra.

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

 

§ 6

Stowarzyszenie może posiadać terenowe jednostki organizacyjne w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.

§ 7

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

 

§ 8

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci wg wzorów ustalonych przez Walne Zebranie Członków na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 9

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, a także może korzystać ze świadczeń wolontariuszy, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 10

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 11

Stowarzyszenie powstało w celu ochrony i promocji zdrowia, zapewnienia wielokierunkowej i wielopłaszczyznowej pomocy osobom chorym na nowotwory złośliwe
i ich bliskim, w szczególności poprzez wspieranie działalności Poradni Psychoonkologicznej w Kamiennej Górze oraz rozwoju psychoonkologii w Polsce.


Cele Stowarzyszenia to:

 1. Organizowanie różnorodnych form pomocy pacjentom z diagnozą onkologiczną oraz ich bliskim.

 2. Poprawianie jakości życia pacjentów poprzez stwarzanie warunków i możliwości rozwoju ich zainteresowań, pasji oraz wzrostu motywacji do aktywnego uczestnictwa w formach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych.

 3. Inicjowanie, wspieranie, pomoc w różnorodnych, lokalnych i ponadlokalnych przedsięwzięciach edukacyjnych, psychoedukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia.

 4. Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.

 5. Promowanie zdrowego stylu życia.

 6. Kształtowanie świadomości społeczeństwa w odniesieniu do godnego życia w chorobie i godnego umierania.

 7. Prowadzenie działalności charytatywnej.

 8. Dbanie o wzrost liczebności członków Stowarzyszenia i skuteczność jego działań poprzez skupianie wokół idei Stowarzyszenia osób identyfikujących się z jego celami, także ze środowisk naukowych i twórczych w kraju i za granicą.

 9. Uświadamianie społeczeństwa w zakresie idei wolontariatu w onkologii i chorobach przewlekłych.

 10. Systematyczne prowadzenie naboru kandydatów do pracy wolontaryjnej na rzecz pacjentów onkologicznych i ich bliskich.

 

§ 12

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną służącą realizacji celów statutowych.

 3. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.

§ 13

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. współpracę z Poradnią Psychoonkologiczną w Kamiennej Górze w zakresie pomocy w realizacji jej zadań programowych,

 2. współpracę z Władzami Rządowymi i Samorządowymi,

 3. współpracę z lokalnymi i pozalokalnymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i osobami, których działania mogą wesprzeć realizację założeń statutowych Stowarzyszenia,

 4. współpracę z lokalnymi i pozalokalnymi, publicznymi i niepublicznymi placówkami służby zdrowia, także z Narodowym Funduszem Zdrowia,

 5. współpracę ze szkołami i placówkami edukacyjnymi w zakresie promowania zdrowego stylu życia (treningi umiejętności psychologicznych, antystresowe itp.),

 6. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, psychoonkologicznego, prawno-społecznego, medycznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego dla pacjentów i ich bliskich,

 7. prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych chorobą nowotworową w celu integracji, wymiany doświadczeń i wsparcia,

 8. prowadzenie kampanii społecznej „Umierać godnie”,

 9. organizowanie szkoleń dla terapeutów i wolontariuszy Poradni Psychoonkologicznej oraz innych osób realizujących cele statutowe Stowarzyszenia oraz cele programowe Poradni Psychoonkologicznej w Kamiennej Gorze,

 10. organizowanie konferencji, warsztatów wyjazdowych, sympozjów, seminariów, spotkań, wykładów, szkoleń, także konsultacji indywidualnych dla środowisk medycznych i pozamedycznych, służących wymianie doświadczeń, mających związek z celami statutowymi Stowarzyszenia,

 11. prowadzenie działalności publikatorskiej, wydawniczej, fotograficznej i filmowej, w tym pomoc Poradni Psychoonkologicznej w opracowywaniu, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, związanych z jej działalnością,

 12. prowadzenie biblioteki i czytelni,

 13. podejmowanie różnorodnych, zgodnych z prawem przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i zadań programowych Poradni Psychoonkologicznej,

 14. pozyskiwanie funduszy dla potrzeb realizacji celów Stowarzyszenia,

 15. zakładanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla pacjentów z diagnozą onkologiczną i ich bliskich, dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, placówek edukacyjnych, personelu medycznego, w szczególności na terenie powiatu kamiennogórskiego,

 16. inne formy przyjęte przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 13

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków, wolontariacie i pracy odpłatnej zatrudnionych pracowników.

§ 14

Z chwilą, gdy Stowarzyszenie uzyska status organizacji pożytku publicznego, przedmiotem działalności pożytku publicznego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) będzie:

 1. Wydawanie książek – PKD 22.11.Z.

 2. Wydawanie gazet – PKD 22.12.Z.

 3. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – PKD 22.13.Z.

 4. Wydawanie nagrań dźwiękowych – PKD 22.14.Z.

 5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42.B

 6. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.14.F

 7. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – PKD 85.32.C

 8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 91.33.Z

 9. Produkcja filmów i nagrań wideo – PKD 92.11.Z

 10. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo – PKD 92.12.Z.

 11. Projekcja filmów – PKD 92.13.Z

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

§ 16

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, o której mowa w § 16 pkt 1 lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

 

§ 17

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

c) korzystania z pomocy i świadczeń Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członek wspierający ma prawo:

a) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

b) brać udział – z głosem doradczym – w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia,

c) korzystać z pomocy i świadczeń Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 19

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy może brać udział – z głosem doradczym – w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.

5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b) śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich,

d) skreślenia z listy członków z powodu nie wywiązywania się z innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

e) skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał lub regulaminów władz Stowarzyszenia,

f) skreślenia z listy członków na skutek postępowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,

g) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. c, d, e, f orzeka Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie określające podstawę prawną i przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję w tej sprawie w drodze uchwały na swoim najbliższym posiedzeniu.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 21

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

 1. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Kadencja Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

 2. Członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Uchwała jest ważna przy obecności dowolnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 3. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności dowolnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W tym wypadku głosowanie jest tajne.

 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany poprzez powołanie osoby na nie obsadzone stanowisko. Powołanie odbywa się na zasadach opisanych w ust. 3

 

Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie sześcioosobowym.

 5. Prezydium spośród siebie wybiera osoby na funkcje: przewodniczący, zastępca, dwóch sekretarzy, dwóch członków. Prezydium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 6. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest na okres jego obrad w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania, spośród członków Stowarzyszenia, którym przysługuje bierne prawo wyborcze, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) na podstawie uchwały Zarządu,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek 1/10 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

8. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku bądź podjęcia uchwały. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie, Komisja Rewizyjna zwołuje je niezwłocznie. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.

9. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności dowolnej liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

 

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków.

 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.

 7. Podejmowanie uchwał w zakresie zmian w statucie.

 8. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 26

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 3. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

 4. Członkowie Zarządu nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia, ale Stowarzyszenie będzie zwracać im poniesione uzasadnione koszty związane z pełnieniem funkcji w Zarządzie, w szczególności koszty podróży i pobytu związane z reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz na wszelkich spotkaniach, kongresach, sympozjach, itp. oraz koszty szkoleń dotyczących statutowej działalności Stowarzyszenia.

 

§ 27

Szczegółowy tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Zgromadzeniem.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

 6. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej oraz rocznego sprawozdania finansowego i przedstawianie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 10. Wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 11. Powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych oraz bieżący nadzór nad ich działalnością.

 

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 29

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu, z których jeden pełni funkcję prezesa albo wiceprezesa Zarządu.

 2. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia, a także doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, lub w przypadku, gdy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu określonej sprawy, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu w tym przedmiocie.

 

Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

 3. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać
  z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 5. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni posiadać wiedzę w zakresie finansów i prawa, a w szczególności prawa związanego z organizacjami pozarządowymi.

 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia, mogą jednakże otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji w tym organie.

 8. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola i ocena całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej Stowarzyszenia, dokonywana co najmniej raz w roku.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w przypadkach i w terminie ustalonym statutem.

 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu z tytułu wykonanych obowiązków.

 6. Składanie sprawozdań z przeprowadzonej kontroli oraz sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 7. Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

 

§ 32

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie, a zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 33

W przypadku określonym w § 31 pkt. 3 posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział IV a

Koła Stowarzyszenia

 

§ 34

Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i rozwiązywać Koła na podstawie wniosku podpisanego przez co najmniej 5 członków zwyczajnych.

 

§ 35

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła.

 2. Zarząd Koła.

 

§ 36

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy w szczególności:

 1. Uchwalanie kierunków działania zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Koła.

 3. Udzielanie członkom Zarządu Koła absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków.

 

§ 37

 1. Walne Zebranie Członków Koła może być zwołane przez:

 1. Zarząd Stowarzyszenia na podstawie jego uchwały,

 2. Zarząd Koła na podstawie jego uchwały,

 3. Zarząd Koła na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.

 1. Do Walnego Zebrania Członków Koła stosuje się odpowiednio § 23 i § 24 Statutu.

 

§ 38

 1. Zarząd Koła składa się z dwóch członków: Prezesa i Sekretarza.

 2. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Koła.

 3. Zarząd Koła zobowiązany na każde żądanie złożyć Zarządowi Stowarzyszenia informację o swojej działalności.

 4. Kadencja Zarządu Koła trwa 3 lata.

 5. Zarząd Koła podejmuje uchwały jednogłośnie.

 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 7. Szczegółowy tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków Koła.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 39

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą

wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Majątkiem i funduszami

Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

 1. darowizny, zapisy i spadki,
 2. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 4. dochody z ofiarności publicznej,
 5. dotacje,
 6. nawiązki sądowe.

3. Po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie może otrzymywać od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w terminie 4 tygodni od otrzymania odpisu uchwały o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

5. Wysokość składek określa Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

6. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych. Cały dochód stowarzyszenia przeznaczany jest na jego działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

8. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań z majątku Stowarzyszenia dla członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia ani innych osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

9. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

10. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wynika bezpośrednio ze statutowego celu działania Stowarzyszenia.

11. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu, na szczególnych zasadach, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§ 40

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności dowolnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 42

1. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia z uwzględnieniem celów statutowych.